Pośrednie nabycie akcji
25 marca 2011
 21:58,

RB 10/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 25.03.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FON S.A. w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim nabyciu akcji Emitenta.

W wyniku uzyskania przez FON S.A. statusu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie wobec spółki ATLANTIS S.A. w Płocku będącej jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, FON S.A. pośrednio nabył 4.671.747 akcji Emitenta co stanowi 13,22% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz pośrednio uprawnia do oddania 4.671.747 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Akcjonariusz FON S.A. poinformował, że pośrednie nabycie akcji Emitenta nastąpiło w wyniku zawarcia umowy objęcia akcji w ramach której FON S.A. nabyło jako wkład niepieniężny na pokrycie akcji nowej emisji akcje Spółki ATLNATIS S.A. w ilości stwarzającej stosunek dominacji spółki FON S.A. wobec spółki ATLNATIS S.A. będącej akcjonariuszem Emitenta

FON S.A. poinformowało, że przed nabyciem akcji spółki ATLNATIS S.A. w Płocku nie posiadało ani pośrednio ani bezpośrednio akcji Emitenta.

Ponadto FON S.A. poinformowało, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółkę Emitenta oraz, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta i że nie zawierało żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.