Pośrednie nabycie akcji Spółki.
2 września 2011
 09:31,

RB 38/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 02.09.2011r.. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust. Pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim nabyciu akcji Emitenta.

W wyniku uzyskania przez DAMF Invest S.A. statusu podmiotu dominującego wobec akcjonariuszy Emitenta spółek: 1) Atlantis S.A. oraz 2) FON S.A. – DAMF Invest S.A. łącznie pośrednio nabył 37.969.347 akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 55,40 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawnia do oddania 37.969.347 głosów, stanowiących 55,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcjonariusz DAMF Invest S.A. poinformował, że:
– wobec uzyskania statusu podmiotu dominującego wobec spółki Atlantis S.A. DAMF Invest S.A. pośrednio nabył 21.271.747 która to ilość stanowi łącznie 31,04 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 21.271.747 głosów, stanowiących 31,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta.

oraz

– wobec uzyskania statusu podmiotu dominującego wobec spółki FON S.A. DAMF Invest S.A. pośrednio nabył 16.697.627 która to ilość stanowi łącznie 24,36 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 16.697.627 głosów, stanowiących 24,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta.

DAMF Invest S.A. poinformował , że uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec Atlantis S.A. oraz Fon S.A. oraz jednocześnie pośrednie nabycie akcji Emitenta nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu 29.08.2011r. ze spółkami Atlantis S.A., Fon S.A. Fogut Holdings Ltd oraz Fartpol Holdings Ltd. umów objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym DAMF Invest S.A.

DAMF Invest S.A. poinformował, że aktualnie pośrednio posiada 37.969.347 akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 55,40 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 37.969.347 głosów, stanowiących 55,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

DAMF Invest S.A. poinformował, że przed nabyciem akcji Emitenta, o których mowa powyżej nie posiadało żadnych akcji Emitenta ani pośrednio ani bezpośrednio.

Ponadto DAMF Invest S.A. poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółkę Emitenta oraz, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta i że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.