Pośrednie nabycie akcji spółki
7 czerwca 2011
 07:52,

RB 27/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 06.06.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FOGUT HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace na Cyprze w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim nabyciu akcji Emitenta.

Pośrednie nabycie akcji Emitenta przez FOGUT HOLDINGS LIMITED nastąpiło na skutek dokonanego przez jej spółkę zależną ATLANTIS S.A. w Płocku w dniu 13.05.2011r. zapisu na akcje nowej emisji Emitenta w zamian za posiadane przez ATLANTIS S.A. warranty subskrypcyjne uprawniające do ich zamiany na akcje nowej emisji Emitenta.

Wydanie akcji nastąpiło w dniu 24.05.2011r.

FOGUT HOLDINGS LIMITED poinformował o pośrednim nabyciu 16.600.000 akcji Emitenta która to ilość stanowi 24,22 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawnia do oddania 16.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed zdarzeniem objętym zawiadomieniem FOGUT HOLDINGS LIMITED pośrednio przez spółkę ATLANTIS S.A. w Płocku posiadał 4.671.747 akcji Emitenta która to ilość stanowiła 13,22 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawniała do oddania 4.671.747 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz FOGUT HOLDINGS LIMITED poinformował, że aktualnie pośrednio posiada 21.271.747 akcji Emitenta która to ilość stanowi 31,04 % udziału w jego kapitale zakładowym i pośrednio uprawnia do oddania 21.271.747 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto FOGUT HOLDINGS LIMITED poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółkę Emitenta oraz, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta i że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.