Pośrednie nabycie akcji spółki
7 czerwca 2011
 07:50,

RB 26/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 06.06.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FARTPOL HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace na Cyprze w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim nabyciu akcji Emitenta.

Pośrednie nabycie akcji Emitenta przez FARTPOL HOLDINGS LIMITED nastąpiło na skutek dokonanego przez jej spółkę zależną FON S.A. w Płocku w dniu 13.05.2011r. zapisu na akcje nowej emisji Emitenta w zamian za posiadane przez FON S.A. warranty subskrypcyjne uprawniające do ich zamiany na akcje nowej emisji Emitenta.

Wydanie akcji nastąpiło w dniu 24.05.2011r.

FARTPOL HOLDINGS LIMITED poinformował o pośrednim nabyciu 16.600.000 akcji Emitenta która to ilość stanowi 24,22 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawnia oddania 16.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed zdarzeniem objętym zawiadomieniem FARTPOL HOLDINGS LIMITED nie posiadał ani pośrednio ani bezpośrednio akcji Emitenta.

Akcjonariusz FARTPOL HOLDINGS LIMITED poinformował, że aktualnie pośrednio posiada 16.600.000 akcji Emitenta która to ilość stanowi 24,22 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawnia oddania 16.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto FARTPOL HOLDINGS LIMITED poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółkę Emitenta oraz, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta i że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.