Pośrednie nabycie akcji Spółki
27 marca 2012
 12:56,

RB 15/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 08/2012 z dnia 23.02.2012r., informuje, że w dniu 22.03.2012r. otrzymał od spółki REFUS Sp. z o.o. zawiadomienie o dokonanej rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego REFUS Sp. z o.o.

Emitent w podwyższonym kapitale zakładowym REFUS Sp. z o.o. objął 10.000 udziałów, które to udziały stanowią 64,30 % udziału w kapitale zakładowym REFUS Sp. z o.o. Wobec powyższego Emitent wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego REFUS Sp. z o.o. stał się podmiotem dominującym wobec REFUS Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) (ustawa o ofercie).

Wobec powyższego oraz wobec faktu, że spółka REFUS Sp. z o.o. w momencie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz obecnie posiada 47.997.627 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 48,08 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, Zarząd informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o ofercie doszło do pośredniego nabycia akcji Emitenta posiadanych przez REFUS Sp. z o.o.

Emitent informuje, że aktualnie w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie pośrednio posiada akcje spółki w ilości 47.997.627 akcji, która to ilość stanowi 48,08 % udziału a które to akcje wobec faktu zaistnienia stosunku dominacji ELKOP S.A. nad REFUS Sp. z o.o. nie dają prawa głosu Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Emitent informuje, że przed powyżej opisanymi zdarzeniami nie posiadał ani pośrednio ani bezpośrednio żadnych akcji spółki.

Emitent informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.

Ponadto Emitent informuje, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji spółki oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.