Pośrednie nabycie akcji Spółki.
2 września 2011
 09:32,

RB 40/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 2.09.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku , jako osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki ,w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim nabyciu akcji Emitenta.W wyniku uzyskania przez spółkę zależną Pana Mariusza Patrowicza – spółkę DAMF Invest S.A. statusu podmiotu dominującego wobec akcjonariuszy Emitenta spółek: 1) Atlantis S.A. oraz 2) FON S.A. – Pan Mariusz Patrowicz łącznie pośrednio nabył 37.969.347 akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 55,40 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawnia do oddania 37.969.347 głosów, stanowiących 55,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że:
– wobec uzyskania statusu podmiotu dominującego wobec spółki Atlantis S.A. pośrednio nabył 21.271.747 która to ilość stanowi łącznie 31,04 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 21.271.747 głosów, stanowiących 31,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta.

oraz

– wobec uzyskania statusu podmiotu dominującego wobec spółki FON S.A. pośrednio nabył 16.697.627 która to ilość stanowi łącznie 24,36 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 16.697.627 głosów, stanowiących 24,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec Atlantis S.A. i Fon S.A. oraz jednocześnie pośrednie nabycie akcji Emitenta nastąpiło w wyniku zawarcia przez spółkę od niego zależną DAMF Invest S.A. w dniu 29.08.2011r. ze spółkami Atlantis S.A., Fon S.A. Fogut Holdings Ltd oraz Fartpol Holdings Ltd. umów objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym DAMF Invest S.A.

Pan Mariusz Patrowicz aktualnie pośrednio posiada 37.969.347 akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 55,40 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 37.969.347 głosów, stanowiących 55,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że przed nabyciem akcji Emitenta, o których mowa powyżej nie posiadał żadnych akcji Emitenta ani pośrednio ani bezpośrednio.

Ponadto Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółkę Emitenta oraz, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta i że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.