Pośrednie nabycie akcji Spółki
6 maja 2011
 21:56,

RB 13/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 06.05.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FOGUT HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace na Cyprze w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim nabyciu akcji Emitenta.

W wyniku uzyskania przez FOGUT HOLDINGS LIMITED statusu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie wobec spółki ATLANTIS S.A. w Płocku będącej jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, FOGUT HOLDINGS LIMITED pośrednio nabył 4.671.747 akcji Emitenta co stanowi 13,22% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz pośrednio uprawnia do oddania 4.671.747 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcjonariusz FOGUT HOLDINGS LIMITED poinformował, że pośrednie nabycie akcji Emitenta nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu 21.04.2011r. porozumienia na mocy, którego FOGUT HOLDINGS LIMITED nabył akcje ATLANTIS S.A. w ilości stwarzającej stosunek dominacji FOGUT HOLDINGS LIMITED wobec spółki ATLANTIS S.A. będącej akcjonariuszem Emitenta.

FOGUT HOLDINGS LIMITED poinformował, że przed zdarzeniem z dnia 21.04.2011r. nie posiadał akcji Emitenta.

FOGUT HOLDINGS LIMITED poinformował, że aktualnie pośrednio posiada 4.671.747 akcji Emitenta co stanowi 13,22% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz pośrednio uprawnia do oddania 4.671.747 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto FOGUT HOLDINGS LIMITED poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółkę Emitenta oraz, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta i że nie zawierało żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.