Pośrednie nabycie akcji Emitenta / Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
14 maja 2014
 07:14,

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 14.05.2014 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie IFEA Sp. z o. o. w organizacji z siedzibą w Płocku o pośrednim zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że wobec uzyskania w dniu 08.05.2014 r. statusu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A., w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie pośrednio nabyła 11.243.974 akcji Spółki, która to ilość stanowi 74,25 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP S.A. oraz uprawnia do oddania 11.243.974, głosów stanowiących 74,25 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A.
Zawiadamiająca informuje, że przed pośrednim nabyciem akcji o których mowa powyżej nie posiadała akcji Spółki.
Zawiadamiająca informuje, że na dzień 08.05.2014 r. pośrednio posiadała 11.243.974 akcji Spółki, która to ilość stanowi 74,25 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP S.A. oraz uprawniała do oddania 11.243.974, głosów stanowiących 74,25 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A.
Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółkach w których pośrednio nabyła akcje w związku z uzyskaniem statutu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A.

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółek publicznych o których mowa w niniejszym zawiadomieniu oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.