Pośrednie nabycie akcji Emitenta
12 kwietnia 2012
 07:32,

RB 20/2012

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 12.04.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie w trybie w art. 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim nabyciu akcji Emitenta.

DAMF Invest S.A. poinformowała, że w dniu 30.03.2012r. nabyła jako wkład na pokrycie jej podwyższonego kapitału zakładowego 100% udziałów w spółce REFUS SP. z o.o. w Płocku, wobec czego Zawiadamiająca stała się podmiotem dominującym wobec REFUS Sp. z o.o. w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o obrocie.

Spółka REFUS Sp. z o.o. w momencie uzyskania przez DAMF Invest S.A. wobec niej statusu podmiotu dominującego oraz obecnie posiada 47.997.627 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 48,08 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawnia do oddania 47.997.627 głosów stanowiących 48,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Wobec powyższego DAMF Invest S.A. poinformowała, że pośrednio nabyła 47.997.627 akcji Emitenta , która to ilość stanowi 48,08 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawnia do oddania 47.997.627 głosów stanowiących 48,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

DAMF Invest S.A. poinformowała, że przed pośrednim nabyciem akcji Emitenta o którym mowa powyżej Zawiadamiająca posiadała pośrednio akcje ELKOP S.A będąc podmiotem dominującym w stosunku do ATLANTIS S.A posiadając 21.271.747 akcji stanowiących 21,31% w kapitale zakładowym i głosach na WZA.
Zawiadamiająca poinformowała, że aktualnie pośrednio przez podmioty zależne REFUS Sp. z o.o.oraz ATLANTIS S.A posiada 69.269.374 akcje ELKOP S.A., która to ilość stanowi 69,39 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP S.A. i uprawnia do oddania 69.269.374 głosów stanowiących 69,39 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A.
Zawiadamiająca poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.

Ponadto Zawiadamiająca poinformowała, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji ELKOP S.A. oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.