Pośrednie nabycie akcji Emitenta
12 kwietnia 2012
 07:31,

RB 19/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 12.04.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki, w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim nabyciu akcji Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że w dniu 30.03.2012r. spółka od niego zależna DAMF Invest S.A. nabyła jako wkład na pokrycie jej podwyższonego kapitału zakładowego 100% udziałów w spółce REFUS SP. z o.o. w Płocku, wobec czego DAMF Invest S.A. stała się podmiotem dominującym wobec REFUS Sp. z o.o. w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o obrocie oraz jednocześnie stała się podmiotem pośrednio zależnym Pana Mariusza Patrowicza.

Spółka REFUS Sp. z o.o. w momencie uzyskania przez Pana Mariusza Patrowicza wobec niej statusu podmiotu pośrednio dominującego oraz obecnie posiada 47.997.627 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 48,08 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawnia do oddania 47.997.627 głosów stanowiących 48,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że pośrednio nabył 47.997.627 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 48,08 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawnia do oddania 47.997.627 głosów stanowiących 48,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że przed pośrednim nabyciem akcji Emitenta o którym mowa powyżej posiadał pośrednio akcje ELKOP S.A w ilości 21.271.747 stanowiące 21,31% w kapitale zakładowym i głosach na WZA.

Zawiadamiający poinformował , że aktualnie pośrednio przez podmioty zależne DAMF Invest S.A. oraz ATLANTIS S.A posiada 69.269.374 akcji ELKOP S.A., która to ilość stanowi 69,39 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP S.A.i pośrednio uprawnia do oddania 69.269.374 głosów stanowiących 69,39 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A.

Zawiadamiający poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.

Ponadto poinformował, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji ELKOP S.A. oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.