Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego
4 kwietnia 2017
 17:21,

Raport bieżący nr 27/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 04.04.2017 r. podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego _Artykuł 8A Statutu Spółki_.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w Artykule 8A Statutu Spółki wynikającego z Uchwał nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmienionej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28.12.2016 r. opublikowanych odpowiednio raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 29.04.2016 r. oraz raportem bieżącym nr 25/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Na mocy uchwały z dnia 04.04.2017 r. Zarząd ELKOP S.A. postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 42.000.000,00 zł _słownie: czterdzieści dwa miliony złotych_ do kwoty 68.950.000,00 zł _słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_, to jest o kwotę 26.950.000,00 _słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_, w drodze emisji 38.500.000 _słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,70 zł _siedemdziesiąt groszy_ każda akcja.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z uchwałą z dnia 04.04.2017 r. kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 68.950.000,00 zł _słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_ i dzielić się będzie na 98.500.000 _dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,70 zł _siedemdziesiąt groszy_.

Akcje serii B wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu z dnia 04.04.2017 r. zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji serii B, została ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej na poziomie 0,70 zł _siedemdziesiąt groszy_ każda akcja, tj. łączna wartość emisyjna 38.500.000 _słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy_ akcji serii B wynosi 26.950.000,00 _słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_.

Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 04.04.2017 r. zgodnie z treścią Artykułu 8A ust. 7 Statutu Spółki wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii B w interesie Spółki oraz cenę nominalną akcji serii B.

Zarząd Emitenta informuje, że akcje serii B będą mogły być przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich rejestrację w KDPW oraz będą mogły być przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A.

Treść Uchwały Zarządu z dnia 04.04.2017 r. wraz z Opinią Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii B stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu