Podpisanie znaczącej Umowy.
13 września 2010
 22:33,

RB 46/2010

Zarząd Elkop SA informuje , że w dn. 13.09.2010 wpłynęła do Spółki podpisana umowa z dnia 09.08.2010 zawarta pomiędzy Elkop SA i Kompanią Węglową SA , ul. Powstańców 30, Katowice .
Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji oraz wykonanie modernizacji zasilania sieci elektroenergetycznych 6 kV zasilających obiekty podstawowe – wykonanie dwóch wiązek kablowych między rozdzielnią 6 kV RM-2 a rozdzielnią 6 kV RG-3A dla KW SA CW Oddział KWK “Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica.
Wartość umowy określona na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wynosi 1 591 000 zł netto.
Umowa dopuszcza zatrudnianie podwykonawców.
Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne :
1.
a/ w wysokości 10% wartości netto umowy , gdy Zamawiający odstąpi od umowy z tytułu okoliczności za które odpowiada Wykonawca ,
b/ w przypadku nieterminowej realizacji umów , w wysokości 0,1% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki,
2.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne :
a/ w wysokości 10% wartości umowy netto , gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności , za które odpowiada Zamawiający,
b/ w przypadku nieterminowego przekazania miejsca świadczenia usług, w wysokości 0,1% wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki
3. Jako podstawę naliczania kar Strony ustalają wartość netto umowy.
4. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w pkt. 1 i 2 Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat.