Podjęcie rozmów z potencjalnym nabywcą jednej z nieruchomości Spółki
5 lutego 2020
 17:47,

Raport bieżący nr 6/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 5 lutego 2020 r. odbył spotkanie
z pełnomocnikiem podmiotu zainteresowanego nabyciem nieruchomości Spółki w Chorzowie.

Emitent informuje, że na obecnym etapie potencjalny inwestor posiadający doświadczenie w branży nieruchomości na Śląsku zainteresowany jest zapoznaniem się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Emitent informuje, że nieruchomość Spółki w Chorzowie, co do sprzedaży, której Emitent odbył spotkanie składa się z działki gruntu o powierzchni 44.874 m². Na gruncie posadowione są hale produkcyjno-magazynowe
o powierzchni 11.000 m² oraz budynek biurowy o powierzchni 6.050 m².

Podmiot zainteresowany nabyciem nieruchomości nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w żaden sposób.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu