Otrzymanie opinii niezależnego biegłego rewidenta na temat wartości godziwej majątku Emitenta wraz z wycenami majątku Emitenta
29 maja 2024
 09:17,

Raport bieżący nr 14/2024

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku, informuje, że w dniu 29 maja 2024 roku otrzymał sporządzone na zlecenie Emitenta dwie opinie na temat wartości godziwej obejmujące swoim zakresem majątek Emitenta wraz ze sporządzonymi na potrzeby tych opinii wycenami majątku Emitenta.

Opinie sporządzone zostały przez GLC Audit Sp. z o.o. spółkę wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia badań sprawozdań finansowych pod nr 3916 z siedzibą w Katowicach, kluczowym Biegłym Rewidentem przeprowadzającym badanie w imieniu podmiotu uprawnionego był Pan Łukasz Zarzycki wpisany w rejestrze pod nr 12439.

Wraz z opiniami na temat wartości godziwej majątku Emitenta, Emitent otrzymał wyceny zespołu rzeczoznawców majątkowych Bussines Management Consulting Sp. z o.o.

Opinie oraz wyceny zostały zamówione przez Emitenta w związku z planowaną zmianą kierunku rozwoju oraz reorganizacji Emitenta w wykonaniu wniosku Akcjonariusza, o czym Emitent informował raportami bieżącymi ESPI nr 2/2024, 3/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024 oraz 13/2024.

Emitent informuje, że otrzymał następujące dokumenty:

1_ Opinię o wartości godziwej przedsiębiorstwa ELKOP SE, z wyłączeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznaczonej nazwą COTEX Office Center, tj. kompleksu nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem biurowo-usługowo-handlowym Cotex Office Centre wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowany w Płocku przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, który to stanowi przedmiot drugiej z otrzymanych przez Emitenta Opinii oraz z wyłączeniem długoterminowego zobowiązania oprocentowanego, tj. pożyczki od spółki pod firmą FON SE, oraz wycenę wartości przedsiębiorstwa ELKOP SE w zakresie opisanym powyżej sporządzoną dwiema metodami.

Wartość przedsiębiorstwa ELKOP SE przy wykorzystaniu metody sumy zdyskontowanych przepływów pieniężnych określona została na kwotę 134.440.000,00 zł _słownie: sto trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych_, natomiast przy wykorzystaniu metody skorygowanej wartości aktywów netto na kwotę 96.955.000,00 zł _dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych_.
Stosownie do Opinii Biegłego rewidenta za wartość godziwą przedsiębiorstwa ELKOP SE należy przyjąć wartość 134.440.000,00 zł _słownie: sto trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych_.

2_ Opinię o wartości godziwej zorganizowanej części przedsiębiorstwa ELKOP SE obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa oznaczoną nazwą COTEX Office Center, tj. kompleks nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem biurowo-usługowo-handlowym Cotex Office Centre wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowany w Płocku przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 35.

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa ELKOP SE obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa oznaczoną nazwą COTEX Office Center przy wykorzystaniu metody sumy zdyskontowanych przepływów pieniężnych określona została na kwotę 36.610.000 zł _trzydzieści sześć milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych_, natomiast przy wykorzystaniu metody skorygowanej wartości aktywów netto na kwotę 38.655.000 zł _trzydzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych_.

Stosownie do Opinii Biegłego rewidenta za wartość godziwą zorganizowanej części przedsiębiorstwa ELKOP SE obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa oznaczoną nazwą COTEX Office Center należy przyjąć wartość 36.610.000 zł _trzydzieści sześć milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych_.

Emitent informuje, że opisane powyżej opinie wraz z wycenami będą stanowiły materiał dla akcjonariuszy w celu podjęcia uchwał postawionych w porządku zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta _raport ESPI nr 13/2024_ a treść opinii wraz z wycenami zostanie udostępniona niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym oraz na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu