Oświadczenie Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A
4 czerwca 2018
 22:29,

Raport bieżący nr 20/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 04.06.2018 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie nr 346/2018 w przedmiocie rejestracji w Depozycie 2.545.599 akcji na okaziciela serii A Spółki.

Po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie postanowił o warunkowej rejestracji w Depozycie 2.545.599 akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 3,50 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLELKOP00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja powyżej wskazanych akcji w Krajowym Depozycie nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Pełna treść Oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu