Osiągnięcie ponad 5 % ogólnej liczby głosów przez akcjonariusza.
10 stycznia 2011
 22:16,

RB 2/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 10.01.2011r. w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych do Spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza Pana Roberta Bibrowskiego, o przekroczeniu 5% progu ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pan Robert Bibrowski poinformował, że w wyniku nabycia akcji Spółki w dniu 07.01.2011r. obecnie posiada 2.059.104 akcji Spółki co stanowi 5,82 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia go do oddania 2.059.104 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem transakcji z dnia 07.01.2011r. akcjonariusz Pan Rober Bibrowski posiadał 1.766.702 akcji Spółki co stanowiło 4,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało go do oddania 1.766.702 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz nie poinformował o dalszym zamiarze zwiększania lub zmniejszania swojego udziału w kapitale zakładowym Spółki w ciągu kolejnych 12 miesięcy.