Optymalizacja kosztów PE ELKOP S.A- Rozwiązanie znaczącej umowy zawartej ze spółką zależną ELKOP Administracja Sp. z o.o.
31 grudnia 2010
 22:20,

RB 58/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 30.12.2010r. na mocy porozumienia stron tj. Emitenta i spółki zależnej ELKOP Administracja Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie rozwiązana została umowa z dnia 15.04.2010r. o administrowanie nieruchomością.

Umowa z dnia 15.04.2010r zawarta została przez Emitenta z podmiotem zależnym ELKOP Administracja Sp. z o.o., w którego kapitale zakładowym Emitent posiada 100% udziałów.

Porozumienie w zakresie rozwiązania umowy zostało zawarte przez strony w dniu 30.12.2010r. ze skutkiem na dzień 31.12.2010r. Przedmiotem umowy było wykonywanie przez ELKOP Administracja Sp. z o.o. czynności administrowania nieruchomością Emitenta w Chorzowie przy ul. Maronia 44.

Strony postanowiły rozwiązać przedmiotową umowę aby ograniczyć koszty administrowania nieruchomością oraz w związku z planowanym zawieszeniem działalności gospodarczej ELKOP Administracja Sp. z o.o.

Emitent informuje, że przewidywanym skutkiem rozwiązania przedmiotowego porozumienia będzie zmniejszenie faktycznych kosztów ponoszonych przez Emitenta z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Maronia 44 w Chorzowie oraz zmniejszenie dochodów spółki zależnej ELKOP Administracja Sp. z o.o. której działalność docelowo ma zostać zawieszona zgodnie z postanowieniami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że wobec planów zawieszenia działalności gospodarczej spółki zależnej ELKOP Administracja Sp. z o.o. strony zawrą porozumienie w zakresie przejęcia wszystkich pracowników ELKOP Administracja Sp. z o.o. przez Emitenta w trybie art. 231 Kodeksu Pracy. Przejęci pracownicy będą wykonywać czynności w zakresie administrowania nieruchomością Emitenta w Chorzowie przy ul. Maronia 44 oraz jego mieniem ruchomym.

W ocenie emitenta rozwiązanie umowy o administrowanie nieruchomością nie będzie miało znaczenia dla pozostałych spółek grupy kapitałowej PE ELKOP S.A. w Chorzowie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych spółki zależnej ELKOP Administracja Sp. z o.o. w momencie jej rozwiązania.