Opinia Zarządu ELKOP SE w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii B
12 sierpnia 2020
 17:04,

Raport bieżący nr 37/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku, w związku z trwająca procedurą połączenia Emitenta ze spółką DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku zgodnie z Planem Połączenia z dnia 30.04.2020 r. oraz zwołanym na dzień 18 sierpnia 2020 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w którego porządku obrad przewidziano uchwałę w przedmiocie połączenia Spółki, o czym Emitent informował kolejno raportami bieżących – ESPI: 18/2020, 28/2020, 29/2020, 33/2020, 34/2020, 35/2020 oraz na swojej stronie internetowej, w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje sporządzoną w trybie art. 433 § 2 Opinię Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru akcji serii B, które wyemitowane mają zostać w ramach procedury Połączenia oraz wydane akcjonariuszom spółki DAMF INWESTYCJE S.A. w zamian za majątek tej Spółki.

Opinia Zarządu przedstawiona zostanie Walnemu Zgromadzeniu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu