Odmowa zarejestrowania w KDPW jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C PE ELKOP S.A.
14 lutego 2008
 19:22,

RB 14/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną od KDPW S.A. w Warszawie o podjęciu w dniu 12 lutego 2008 roku Uchwały Nr 80/08 .
Zgodnie z tą Uchwałą Zarząd Krajowego Depozytu postanawia odmówić zarejestrowania w KDPW 321.958.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta o wartości nominalnej 0,01 zł.

W dniu 15 lutego 2008 roku Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C PE ELKOP S.A.,przysługujących akcjonariuszom Emitenta.