Nabycie znacznego pakietu akcji i przekroczenie 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3 lutego 2009
 22:59,

RB 12/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. otrzymał w dniu 03 lutego 2009 r. zawiadomienie , że firma BUMECH SA z siedzibą w Tychach wraz z Panami: Mirosław Szmal, Edward Długaj oraz Zygmunt Kosmała zawarli porozumienie dotyczące nabywania akcji PE Elkop SA oraz , że udział porozumienia akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na WZA ELKOP SA uległ zwiększeniu do poziomu ponad 5% .
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w związku z zakupem w transakcji poza rynkiem regulowanym w dniu 28 stycznia 2009 roku 167 000 000 akcji Elkop SA z tym ,że:
a/ BUMECH SA nabył 68 647 029 akcji
b/ Zygmunt Kosmała nabył 31 328 007 akcji
c/ Edward Długaj nabył 12 356 465 akcji
d/ Mirosław Szmal nabył 54 668 499 akcji
Przed ww zmianą porozumienie akcjonariuszy posiadało łącznie 8 434 494 akcje stanowiące 0,48% kapitału zakładowego Elkop SA i było uprawnione do 8 434 494 głosów na WZA Elkop SA , co stanowiło 0,48% ogólnej liczby głosów , z zastrzeżeniem , że wszystkie wymienione akcje posiadał Pan Mirosław Szmal.
Po transakcji z dnia 28 stycznia 2009 roku porozumienie akcjonariuszy posiada 175 434 494 akcje Elkop SA stanowiące 9,93 % kapitału zakładowego Elkop SA i jest uprawnione do 175 434 494 głosów na WZA Elkop SA co stanowi 9,93% ogólnej liczby głosów z zastrzeżeniem że:
a/ BUMECH SA posiada 68 647 029 akcji , co stanowi 3,89% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na WZA Elkop SA
b/ Zygmunt Kosmała posiada 31 328 007 akcji , co stanowi 1,77% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na WZA Elkop SA
c/ Edward Długaj posiada 12 356 465 akcji , co stanowi 0,70% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na WZA Elkop SA
d/ Mirosław Szmal posiada 63 102 993 akcje , co stanowi 3,57% udziału w kapitale zakładowym i analogiczny udział w głosach na WZA Elkop SA
Podmioty zależne Akcjonariuszy dokonujących niniejszego zawiadomienia nie posiadają akcji Elkop SA .
Nie występują osoby , o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.