Nabycie akcji Spółki.
29 sierpnia 2011
 09:20,

RB 36/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu [29]08.2011r.. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Fon S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o nabyciu akcji Emitenta.

W wyniku zawarcia w dniu 24.08.2011r. przez FON S.A. umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym Fon S.A. nabyła 97.627 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 0,14% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 97.627 głosów, stanowiących 0,14 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta.

FON S.A. poinformowała, że przed nabyciem akcji Emitenta, o których mowa powyżej posiadała 16.600.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 24,22% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 16.600.000 akcji głosów, stanowiących 24,22 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

FON S.A. poinformowała, że aktualnie posiada 16.697.627 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 24,36 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 16.697.627 głosów, stanowiących 24,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto FON S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółkę Emitenta oraz, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta i że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.