Nabycie akcji Spółki Celowej
24 kwietnia 2024
 17:54,

Raport bieżący nr 7/2024

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta ESPI nr 2/2024, 3/2024 oraz 6/2024 informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2024 r., Emitent nabył 100% akcji w podmiocie celowym tj. spółce akcyjnej prawa polskiego pod firmą ELKOP Nieruchomości S.A. z siedzibą w Poznaniu _KRS 0001062854_. Nabycie akcji spółki celowej nastąpiło za cenę równą ich wartości nominalnej.
Nabycie akcji tego podmiotu, nie prowadzącego działalności nastąpiło na potrzeby realizacji procedury zmiany kierunków rozwoju i reorganizacji Emitenta nakreślonych we wniosku akcjonariusza z dnia 2 lutego 2024 r.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że dotychczasowy Zarząd spółki celowej ze skutkiem na dzień 24 kwietnia 2024 r., złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Zwołane na dzień 26 kwietnia 2024 r. posiedzenie rady nadzorczej spółki celowej dokona powołania Zarządu Emitenta do pełnienia funkcji w Zarządzie spółki celowej. Ponadto po dokonaniu wpisu Emitenta jako jedynego akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy spółki celowej, Zarząd zamierza odbyć Walne Zgromadzenie oraz dokonać zmian w Radzie Nadzorczej spółki celowej.
O dalszych działaniach podejmowanych w wykonaniu wniosku akcjonariusza z dnia 2 lutego 2024 r. Emitent będzie informował w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu