Nabycie Akcji Spółki.
27 maja 2011
 13:01,

RB 21/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.05.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza ATLANTIS S.A. w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o nabyciu akcji Emitenta.

Nabycie akcji Emitenta przez ATLANTIS S.A. w Płocku nastąpiło na skutek dokonanego przez nią w dniu 13.05.2011r. zapisu na akcje nowej emisji Emitenta w zamian za posiadane przez ATLANTIS S.A. warranty subskrypcyjne uprawniające do ich zamiany na akcje nowej emisji Emitenta.

Wydanie akcji nastąpiło w dniu 24.05.2011r.

ATLANTIS S.A. w Płocku poinformowała o nabyciu 16.600.000 akcji Emitenta która to ilość stanowi 24,22 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 16.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed zdarzeniem objętym zawiadomieniem ATLANTIS S.A. w Płocku posiadała 4.671.747 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 13,22 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 4.671.747 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz ATLANTIS S.A. w Płocku poinformował, że aktualnie posiada 21.271.747 akcji Emitenta która to ilość stanowi 31,04 % udziału w jej kapitale zakładowym i uprawnia do oddania 21.271.747 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto ATLANTIS S.A. w Płocku poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółkę Emitenta oraz, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta i że nie zawierało żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

—————————————————————————

RB 22/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.05.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FON S.A. w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o nabyciu akcji Emitenta.

Nabycie akcji Emitenta przez FON S.A. w Płocku nastąpiło na skutek dokonanego przez nią w dniu 13.05.2011r. zapisu na akcje nowej emisji Emitenta w zamian za posiadane przez FON S.A. warranty subskrypcyjne uprawniające do ich zamiany na akcje nowej emisji Emitenta.

Wydanie akcji nastąpiło w dniu 24.05.2011r.

FON S.A. w Płocku poinformowała o nabyciu 16.600.000 akcji Emitenta która to ilość stanowi 24,22 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia oddania do 16.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed zdarzeniem objętym zawiadomieniem FON S.A. w Płocku ani pośrednio ani bezpośrednio nie posiadała akcji Emitenta.

Akcjonariusz FON S.A. w Płocku poinformował, że aktualnie posiada 16.600.000 akcji Emitenta która to ilość stanowi 24,22 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 16.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto FON S.A. w Płocku poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółkę Emitenta oraz, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta i że nie zawierało żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.