Nabycie akcji Emitenta
29 listopada 2011
 22:32,

RB 46/2011

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki REFUS Sp. z o.o. w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o nabyciu akcji Emitenta oraz przekroczeniu progu 20% posiadania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Nabycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia przez REFUS Sp. z o.o. w Płocku w dniu 24.11.2011r. umowy objeci a udziałów na mocy której REFUS Sp. z o.o. nabyła, jako wkład na podwyższenie kapitału zakładowego 16.697.627 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 24,36 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 16.697.627 głosów, stanowiących 24,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

REFUS Sp. z o.o. poinformowała, że przed nabyciem akcji, o których mowa powyżej nie posiadała akcji Emitenta.

REFUS Sp. z o.o. poinformowała, że aktualnie posiada 16.697.627 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 24,36 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 16.697.627 głosów, stanowiących 24,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

REFUS Sp. z o.o. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.

Ponadto REFUS Sp. z o.o. poinformowała, że żadne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.