Nabycie akcji Emitenta / Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
25 marca 2014
 08:11,

RB 18/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 25.03.2014 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicz o pośrednim zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Elkop S.A. w Chorzowie.

Pan Damian Patrowicz poinformował, iż wobec dokonania w dniach od 20.03.2014 r. do dnia 25.03.2014 r. przez podmiot od niego zależny – spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku transakcji nabycia akcji Spółki w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym pośrednio nabył 79 335 akcji, która to ilość stanowi 0,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz pośrednio uprawnia do oddania 79 335 głosów stanowiących 0,52% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Pan Damian Patrowicz poinformował, że przed transakcjami o których mowa powyżej pośrednio przez podmiot zależny DAMF Invest SA posiadał 11.130.206 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 73,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 11.130.206 głosów stanowiących 73,50% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednoczenie poinformował, że aktualnie pośrednio przez podmiot zależny spółkę DAMF Invest SA w Płocku posiada łącznie 11.209.541 akcji Elkop S.A., która to ilość stanowi 74,02% udziału w kapitale zakładowym Elkop S.A. oraz pośrednio uprawnia do oddania 11.209.541 głosów stanowiących 74,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.