Korekta tytułu raportu bieżącego nr 48/2011- Pośrednie zbycie akcji Emitenta
29 listopada 2011
 22:36,

RB 51/2011

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie , informuje iż w tytule raportu bieżącego Nr 48/2011 z dnia 29-11-2011 r błędnie wskazał czynność podmiotu dokonującego zawiadomienia .Zawiadamiający poinformował o pośrednim zbyciu akcji Emitenta a nie jak wskazała Spółka o pośrednim nabyciu akcji Emitenta .

Poniżej Zarząd prezentuje niezmienną treść zawiadomienia.

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim zbyciu akcji Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że pośrednie zbycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek dokonania przez spółkę zależną od spółki DAMF Invest S.A. – spółkę FON S.A. w Płocku wniesienia akcji Emitenta na podwyższenie kapitału zakładowego spółki REFUS Sp. z o.o. w Płocku.
W związku z powyższym Pan Mariusz Patrowicz pośrednio zbył 16.697.627 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 24,36 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 16.697.627 głosów, stanowiących 24,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że przed pośrednim zbyciem akcji, o których mowa powyżej, posiadał łącznie pośrednio 37.969.374 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła łącznie 55,40 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 37.969.374 głosów, stanowiących 55,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że aktualnie pośrednio, posiada 21.271.747 akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 31,04 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 21.271.747 głosów, stanowiących 31,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.

Ponadto Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że inne podmioty od niego zależne poza ATLANTIS S.A. w Płocku nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.