Korekta raportu RB26/2008
11 kwietnia 2008
 20:31,

RB 26/2008

Korekta dotyczy zmiany podstawy prawnej nadanego raportu.

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 19 marca 2008 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Piekary Śląskie z siedzibą w Piekarach Śląskich a Emitentem.
Temat umowy: ” Budowa oświetlenia drogowego ulicy Jesionowej w Piekarach Śląskich.
Termin wykonania umowy:30.04.2008 r.
Wynagrodzenie: 70 000,00 zł netto zostanie powiększone o należny podatek VAT.