Korekta raportu RB 6/2008
11 kwietnia 2008
 20:29,

RB 6/2008

Korekta dotyczy uzupełnienia raportu o ogólną liczbę głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że w dniu 14 stycznia 2008 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach w sprawie rejestracji zmian struktury kapitału zakładowego Emitenta (wydane w dniu 11 stycznia 2008 roku ).
Zmiana struktury kapitału wynika z podziału każdej akcji o wartości nominalnej 0,29 zł na 29 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł.
Po rejestracji kapitał zakładowy PE ELKOP S.A. wynoszący 3 219 580 zł dzieli się na 321 958 000 akcji wszystkich
emisji o wartości nominalnej 0,01 zł.
Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału zakładowego wynosi 321 958 000.
Zarząd PE ELKOP S.A. wystąpi do KDPW o dokonanie wymiany akcji w dniu 1 lutego 2008 roku oraz do GPW o rozpoczęcie notowań akcji po wymianie w dniu 1 lutego 2008 roku.