Korekta raportu bieżącego Nr 39/2010 z dnia 24.07.2010r-treść Uchwał podjętych przez NWZA w dniu 23-07-2010r
25 lipca 2010
 21:33,

RB 40/2010

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Elekromontażowe ELKOP S.A w Chorzowie przedstawia treść Uchwał podjętych przez NWZA w dniu 23-07-2010 r o godz.14.00 uzupełnionych o Uchwałę Nr 6 .

UCHWAŁA NR 1

W sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru komisji powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał.
§ 2.
Wyboru komisji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, dokonywać się będzie w głosowaniu jawnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 7.327.122 głosów za, wstrzymujących się i przeciw nie było.

UCHWAŁA NR 2
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborach komisji powołanych przez NWZA uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się jednoosobową komisję skrutacyjną w osobie:
Pani Katarzyny Korczak-Siwickiej

§ 2.
Komisję powołuje się na czas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .

Uchwała została podjęta 7.327.122 głosów za, wstrzymujących się i przeciw nie było.

UCHWAŁA NR 3
W sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w wyniku tajnego głosowania dla wyboru Przewodniczącego NWZA uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Pana Piotra Opławskiego na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
§ 2.
Przewodniczącego powołuje się na czas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2010r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 7.327.122 głosów za, wstrzymujących się i przeciw nie było.

UCHWAŁA NR 4

W sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki, na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych (“KSH”) uchwala się co następuje:

§ 1
1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych (“KSH”) uchwala się emisję nie więcej niż 70.668.136 (siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela (“Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane
w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii F.
5. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii F wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 roku. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii F w terminie krótszym niż maksymalny termin o którym mowa w tym paragrafie.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostało zrealizowane
w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej nie więcej niż 99 podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku
z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:
9.1 określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu
Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
9.2 zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana
w niniejszej uchwale; oraz
9.3 wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.
§ 2
1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 35.334.068 złotych (trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem) poprzez emisję nie więcej niż 70.668.136 (siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda (“Akcje Serii F”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych , które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie
niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii F w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej.
3. Akcje Serii F obejmowane w wyniku wykonania prawa ich objęcia przez posiadaczy Warrantów
Subskrypcyjnych będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii F zgodnie
z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii F.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii F.
5. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
5.1 Akcje Serii F wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
5.2 Akcje Serii F wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok
obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii F na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych , w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (“KDPW) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (“GPW”).
7. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii F będą miały formę zdematerializowaną.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii F w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW.
§ 3
1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii F oraz Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie
niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą
powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F oraz Warrantów Subskrypcyjnych, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających Spółce rozpoczęcie nowych inwestycji.

Załącznik nr. 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lipca 2010 r. Spółki Elkop S.A.z siedzibą w Chorzowie.

Opinia Zarządu Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii F
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi pozyskanie niezbędnych środków finansowych w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje i tym samym pomyślne dokoń-czenie procesów restrukturyzacyjnych planowanych przez Spółkę.
Wobec aktualnej niestabilnej sytuacji na krajowym rynku finansowym występują problemy z możliwością po-zyskiwania środków finansowych przez Spółkę.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje jest zatem najlepszym i najszybszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce.
Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu umożliwienie realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje, co znacznie poprawi kondycję finansową Spółki.
Przyjąć zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy oraz pozostaje jednocześnie w interesie Spółki.

Uchwała została podjęta 7.327.122 głosów za, wstrzymujących się i przeciw nie było.

WZA w dniu 18 czerwca 2010 roku odstąpiło od głosowania nad treścią powyższej Uchwały z uwagi na brak kworum.

UCHWAŁA NR 5
W sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :

§ 1
W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia dodać §8b statutu Spółki w następującym brzmieniu:
§8b
8b.1
Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 35.334.068 złotych(trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem)
8b.2
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 złotych ( słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 70.668.136 ( siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć )
8b.3
Akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2010 r. .
8b.4
Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust.8b.1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na akcje serii F, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lipca 2010 r. .

8b.5
Uprawnieni do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych na akcje serii F spółki ,o których mowa w ust.8b.4
8b.6
Prawo objęcia akcji serii F może być wykonane nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 roku.
§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmianę wprowa-dzoną niniejszą uchwałą.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta 7.327.122 głosów za, wstrzymujących się i przeciw nie było.

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PE Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 lipca 2010 roku
w sprawie obniżenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PE Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia :
§1.
Ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że każdy Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości obniżonej o 25% od dotychczasowego.
§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała została podjęta 7.327.122 głosów za, wstrzymujących się i przeciw nie było.