Korekta do raportu bieżącego nr 3/2007.
26 stycznia 2007
 22:43,

RB 3/2007

Zarząd PEPW ELKOP w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie informacji do raportu nr 3 z 2007 zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku.
Emitent przeniósł prawo własności na rzecz Pan Gustawa Brzyszcza , zamieszkałego w Niemczech, na podstawie umowy kupna sprzedaży z dnia 5 stycznia 2007 roku całego pakietu 216 720 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 30 % kapitału zakładowego i głosów na WZA, spółki zależnej Elektrownie Wiatrowe S.A. z siedzibą w Pieńkowie.Wartość nominalna każdej z akcji wynosiła 10,00 PLN zatem wartość nominalna całego zbytego pakietu akcji to 2 167 200,00 PLN.Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych emitenta wynosiła 0,00 PLN.Strony ustaliły cenę za cały pakiet akcji w wysokości 80 % pełnej wartości nominalnej akcji czyli 1 733 760,00 PLN.Pozostali akcjonariusze nie skorzystali z prawa pierwszeństwa objęcia zbywanych akcji.
Emitent nie posiada wiedzy na temat charakteru powiązań pomiędzy nim, osobami zarządzającymi lub nadzorujacymi a nabywającym.