Korekta danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym spółki za 2019 rok
24 czerwca 2020
 23:11,

Raport bieżący nr 26/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 24.06.2020 r. Emitent przekaże do publicznej wiadomości skorygowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 wraz z raportem Biegłego Rewidenta do skorygowanego sprawozdania finansowego spółki.

Zmianie uległy odpowiednio noty objaśniające dotyczące nieruchomości inwestycyjnych oraz rezerw na podatek odroczony. Nieruchomości inwestycyjne – utrata wartości inwestycji w nieruchomości.

Emitent, wykazał w pierwotnym sprawozdaniu finansowym inwestycje długoterminowe o wartości 117 653 tys. zł, przy czym wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez biegłych rzeczoznawców. Na skutek omyłkowego ujęcia w księgach rachunkowych dwóch operatów szacunkowych _nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Kurta Adlera 44 oraz nieruchomości zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 18_ zawyżona została wartość nieruchomości inwestycyjnych w badanym sprawozdaniu finansowym o 4 168 tys. zł. Prawidłowa wartość to 113.485. Na skutek omyłki nie prawidłowo w pierwotnie opublikowanym przez Emitenta raporcie ujęta została wartość gruntów. Korekta ta spowodowała również zmniejszenie pozostałych przychodów operacyjnych o tę samą kwotę oraz skutkowała zmniejszeniem rezerwy na odroczony podatek dochodowy w kwocie 792 tys. zł.Dane finansowe, które uległy zmianie zostały wyszczególnione w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu