Informacja w sprawie wysokości wykupu Opcji Inwestycyjnych nabytych przez Emitenta
2 maja 2017
 21:20,

Raport bieżący nr 37/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 z dnia 05.04.2017r. informuje, że sesja notowań akcji Spółki, która odbyła się na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie w dniu 02.05.2017r. była dziesiątą kolejną sesją notowań akcji Emitenta licząc od dnia rejestracji akcji serii B w KRS.

W związku z czym Emitent informuje, iż zgodnie z warunkami nabytych przez Emitenta Opcji Inwestycyjnych serii A spółki Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku wysokość świadczenia należnego Emitentowi od spółki Patro Invest Sp. z o.o. z tytułu wykupu Opcji Inwestycyjnych w liczbie 38.500 _trzydzieści osiem tysięcy pięćset_ sztuk opcji inwestycyjnych serii A spółki Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku o wartości nominalnej 700,00 zł _siedemset złotych_ każda o łącznej wartości nominalnej 26.950.000,00 zł _dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_ wyniosła łącznie 11 760 546,20 zł _jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 20/100_złotych.

Zgodnie z warunkami emisji Opcji Inwestycyjnych w dniu 02.05.2017 r. Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dokonała na rachunek bankowy Emitenta przelewu w wysokości 11 760 546,20 zł _jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 20/100_ złotych tytułem wykupu Opcji Inwestycyjnych.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu