Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych – zapłata ceny za nabyte akcje własne
18 listopada 2014
 15:06,

Raport bieżący nr 87/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 18.11.2014 r. dokonał zapłaty ceny za akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych prowadzonego w oparciu o treść uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014 r.

W dniu 18.11.2014 r. Emitent dokonał zapłaty na rzecz jedynego sprzedającego akcjonariusza DAMF Invest S.A. ceny za 3.143.172 (trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwie) akcje własne nabyte na mocy umowy z dnia 13.11.2014 r., o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 78/2014 z dnia 13.11.2014 r. Cena nabycia akcji własnych w łącznej wysokości 12.698.414,88 zł (dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście 88/100) złotych została przekazana na konto bankowe sprzedającego.

Emitent informuje, że wobec powyższego zrealizował wszystkie swoje obowiązki z tytułu nabycia akcji własnych na rzecz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w programie.

Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem, a DAMF Invest S.A. zachodzą powiązania osobowe, Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, oraz Członkowie Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. Pan Damian Patrowicz oraz Pani Marianna Patrowicz pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej Emitenta.