Informacja w sprawie podziału spółki – informacje uzupełniające do opinii z badania Planu Podziału
3 listopada 2015
 17:08,

Raport bieżący nr 36/2015

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że dniu 02.11.2015 r. do spółki wpłynęło pismo biegłego rewidenta Pani Małgorzaty Jurga zawierające informacje dodatkowe do opinii biegłego z badania Planu Podziału, opublikowanej przez Emitenta raportem bieżącym nr 34/2015 z dnia 02.10.2015 r.

Emitent informuje, że w związku z wydaniem przez biegłego rewidenta opinii z badania Planu Podziału z dnia 15.05.2015 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 17/2015 z dnia 15.05.2015 r., uzgodnionego przez Emitenta oraz spółki: ATLANTIS S.A., FON S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., RESBUD S.A., ora INVESTMENT FRIENDS S.A. jako spółki dzielone oraz spółką IFERIA S.A. jako spółką przejmującą w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., zwrócił się do biegłego rewidenta o udostępnienie dodatkowych informacji w zakresie ustaleń poczynionych przez biegłego w trakcie wykonanego badania.

Emitent wyjaśnia, że ze względu na przyjętą przez podmioty biorące udział w procedurze podziału konstrukcję podziału, opis części majątku Emitenta, który nie podlega przeniesieniu na Spółkę IFERIA S.A. został zamieszczony w Załączniku nr 7, natomiast składniki majątku przechodzące na spółkę IFERIA S.A. zostały ujęte w punkcie 2.3 Planu Podziału. W trakcie prac prowadzonych przez biegłego rewidenta nad opinią z badania Planu Podziału, biegły rewident poczynił ustalenia na podstawie których był w stanie, w odpowiedzi na wniosek Emitenta, udzielić informacji dodatkowych o grupach składników majątku i zobowiązań Emitenta, które
w szczególności będą mogły podlegać przeniesieniu na rzecz spółki IFERIA S.A. które to informacje Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki: