Informacja o zawarciu umowy powiernictwa
18 listopada 2019
 18:18,

Raport bieżący nr 45/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 18.11.2019 r. Emitent zawarł ze spółką NOWY Wiatr Sp. z o.o. w Likwidacji z siedzibą w Płocku przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35 _KRS 0000636582_, umowę powiernictwa, której przedmiotem jest powierzenie przez Emitenta powiernikowi prawa własności posiadanych przez Spółkę 1.690 _jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt_ udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _09-402_ przy ul. Z. Padlewskiego 18C _KRS 0000512607_.

Celem umowy powiernictwa jest poszukiwanie przez powiernika nabywcy oraz przeprowadzenie przez powiernika transakcji sprzedaży udziałów IFEA Sp. z o.o. za cenę nie niższą niż 1.100,00 zł _jeden tysiąc sto złotych_ za każdy udział tj. za łączną cenę nie niższą niż ‭1.859.000‬,00 zł _jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych_. Powiernik jest zobowiązany do zbycia udziałów będących przedmiotem Umowy w terminie do dnia 31.12.2020 r. a w przypadku braku zbycia udziałów do powrotnego ich przeniesienia na Emitenta. ‬‬‬‬
W przypadku dokonania zbycia udziałów przez powiernika, powiernik będzie zobowiązany do niezwłocznego przekazania środków pieniężnych pozyskanych ze sprzedaży na rzecz Emitenta. Powiernik będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w wysokości 100 zł za każdy sprzedany udział IFEA Sp. z o.o. ‬

Emitent informuje, że tytułem zabezpieczenia Powiernik wydał Emitentowi weksel własny in blanco.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem a Powiernikiem zachodzą powiązania osobowe, osobą reprezentującą powiernika jest jeden z członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu