Informacja o zawarciu Aneksu do Umowy pożyczki pieniężnej z dnia 30 grudnia 2019 r., przedłużenie terminu spłaty
23 kwietnia 2024
 17:26,

Raport bieżący nr 5/2024

Zarząd ELKOP SE w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta z dnia 30 grudnia 2019 r. nr ESPI 54/2019, niniejszym informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł ze spółką FON SE z siedzibą w Tallinnie, Estonia, jako Pożyczkodawcą, aneks nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 30 grudnia 2019 r.

Na mocy Aneksu z dnia 23 kwietnia 2024 r., strony dokonały przedłużenia terminu spłaty pożyczki z dotychczasowego, który przypadał na dzień 31 grudnia 2024 r. na dzień 31 grudnia 2034 r.

Pozostałe postanowienia Umowy pożyczki z dnia 30 grudnia 2019 r. nie uległy zmianie.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ELKOP SE, a spółką FON SE w Tallinie, Estonia zachodzą powiązania osobowe.
Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Pożyczkodawcy.
Prezes Zarządu Pożyczkodawcy pełni funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta
Ponadto trzech z Członków Rady Nadzorczej Emitenta pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Pożyczkodawcy.
Ponadto Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta _51,4%_ jest również znaczącym akcjonariuszem Pożyczkodawcy _40,53%_.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu