Informacja o rejestracji umorzenia udziałów oraz obniżenia kapitału zakładowego spółki powiązanej z Emitentem
21 lipca 2015
 20:25,

Raport bieżący nr 32/2015

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2014 z dnia 25.09.2014 r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy z spółką IFEA Sp. z o.o. w Płocku oraz raportu nr 5/2015 z dnia 20.02.2015 r. w sprawie podjęcia uchwały o umorzeniu udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku informuje, że w dniu 20.07.2015 r. otrzymał informację w wydaniu postanowienia przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.07.2015 r. w przedmiocie rejestracji umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego spółki IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Emitent informuje, że Sąd dokonał rejestracji zmian uchwalonych przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników IFEA Sp. z o.o. z dnia 20.02.2015 r. które postanowiło o umorzeniu łącznie 22.200 udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł każdy oraz o obniżeniu kapitału zakładowego IFEA Sp. z o.o. w Płocku z kwoty 255.665.000,00 zł, o kwotę: 111.000.000,00 zł, do kwoty 144.665.000,00 zł.

Emitent informuje, że przedmiotem umorzenia zarejestrowanego przez Sąd, są między innymi udziały zbyte przez Emitenta na mocy umowy z dnia 25.09.2014 r. o której Emitent informował raportem bieżącym 59/2014.

Emitent informuje, że aktualnie posiada 1.770 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. która to liczba stanowi 6,12 % udziału w obniżonym kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o. w Płocku.

Emitent ponadto informuje, że Prezes Zarządu IFEA Sp. z o.o. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.