Informacja o publikacji ogłoszeń w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki
17 września 2019
 17:18,

Raport bieżący nr 35/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.09.2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 180 _5819_ pod pozycją 47626 ukazało się na wniosek Emitenta ogłoszenie w trybie art. 456 § 1 k.s.h. celem przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 09.09.2019r. uchwałą nr 5 obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 09.09.2019 r. zostały podane przez Emitenta do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 34/2019 z dnia 09.09.2019 r.

Poniżej Emitent podaje treść opublikowanego w dniu 17.09.2019 r. ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 47626.
Zarząd ELKOP SE w Płocku _KRS 0000782225_ informuje, że uchwałą nr 5 NWZ Spółki z dnia 9.09.2019 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 15.760.000,00 euro do kwoty 1.182.000,00 euro, tj. o kwotę 14.578.000,00 euro w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 1,60 euro do 0,12 euro. Nie przewiduje się wypłat dla akcjonariuszy.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia.

Rejestracja obniżeń kapitału zakładowego Spółki będzie mogła być dokonana najwcześniej po upływie 3 miesięcznego okresu od dnia ukazania się powyższego ogłoszenia.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu