Informacja o przydziale akcji serii B.
6 lipca 2007
 13:00,

RB 56/2007

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości , iż na podstawie informacji przekazanych przez KDPW , w ramach wykonywania prawa poboru w dniach od 21 czerwca 2007 roku do 27 czerwca 2007 roku złożono:

– 964 zapisów podstawowych na 4.875.633 akcji zwykłych na okaziciela serii B Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP SA
– 228 zapisów dodatkowych na 189.776.807 akcji zwykłych na okaziciela serii B Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP SA

W związku z faktem , iż łączna liczba akcji na które dokonano zapisów podstawowych i dodatkowych znacznie przekracza liczbę oferowanych akcji serii B , Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA zredukował liczbę akcji przydzielonych w ramach zapisów dodatkowych. Stopa alokacji wyniosła 0,003558743.

Emitent w dniu 06 lipca 2007 roku dokonał przydziału 5.551.000 akcji serii B w związku z wykonaniem Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PE ELKOP SA z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej 5.551.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,29 zł zaoferowanych dotychczasowym akcjonariuszom spółki w drodze realizacji przysługującego im prawa poboru.

Liczba należycie subskrybowanych i opłaconych akcji serii B Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP SA wyniosła 5.551.000 akcji , co oznacza że emisja doszła do skutku.