Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zwiększeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta
16 marca 2015
 21:05,

Raport bieżący nr 6/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym oraz w związku z otrzymaniem w dniu 13.03.2015 r. sprawozdania finansowego spółki IFEA Sp. z o.o. za rok 2014, Zarząd Emitenta w dniu 16.03.2015 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 31.12.2014 r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych przez Emitenta aktywów – udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku.

Emitent informuje, iż podjął decyzję o dokonaniu zwiększenia odpisu aktualizującego w aktywach finansowych Emitenta z tytułu spadku wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. o kwotę 1.533 tys. zł do kwoty 1.881 tys. zł na dzień 31.12.2014 r. Emitent wyjaśnia, iż na dzień publikacji ostatniego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. odpis aktualizujący z tytułu spadku wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. wynosił 348 tys. zł.

W konsekwencji opisanego powyżej odpisu, kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta za rok 2014 zostanie obciążony łącznie kwotą odpisu w wysokości 1.881 tys. zł.

Dotychczas prezentowana wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. w księgach Emitenta to kwota 8.850 tys. zł, natomiast wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu ww. odpisu aktualizacyjnego wyniesie 6.969 tys. zł.

Emitent informuje, że na dzień 31.12.2014 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 1.770 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. która to liczba stanowi 3,46 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 1.770 głosów stanowiących 3,46% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.

Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu o pozyskane dane finansowe ze spółki IFEA Sp. z o.o., która jest podmiotem niepublicznym.