Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zwiększeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta
7 marca 2016
 18:34,

Raport bieżący nr 4/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym oraz w związku z otrzymaniem sprawozdania finansowego spółki IFEA Sp. z o.o.
za rok 2015, Zarząd Emitenta w dniu 07.03.2016 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 31.12.2015 r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych przez Emitenta aktywów – udziałów spółki IFEA Sp. z o.o.
w Płocku.

Emitent informuje, iż podjął decyzję o dokonaniu zwiększenia odpisu aktualizującego w aktywach finansowych Emitenta z tytułu spadku wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. o kwotę 861 tys. zł do kwoty 2.743 tys. zł na dzień 31.12.2015 r. Emitent wyjaśnia, iż na dzień publikacji ostatniego sprawozdania finansowego za III kwartał 2015 r. odpis aktualizujący z tytułu spadku wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. wynosił 1.881 tys. zł.

W konsekwencji opisanego powyżej odpisu, kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta za rok 2015 zostanie obciążony łącznie kwotą odpisu w wysokości 2.743 tys. zł.

Dotychczas prezentowana wartość udziałów IFEA Sp. z o. o. w księgach Emitenta to kwota 6.968 tys. zł, natomiast wartość udziałów IFEA Sp. z o. o. po dokonaniu ww. odpisu aktualizacyjnego wyniesie 6.107 tys. zł.

Emitent informuje, że na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 1.770 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. która to liczba stanowi 6,12 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 1.770 głosów stanowiących 6,12 % ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.

Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu
o pozyskane dane finansowe ze spółki IFEA Sp. z o.o., która jest podmiotem niepublicznym.