Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zmniejszeniu wartości godziwej aktywów finansowych Emitenta
27 lutego 2017
 08:29,

Raport bieżący nr 12/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem za rok obrotowy 2016,
Zarząd Emitenta w dniu 27.02.2017 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 31.12.2016 r. odpisu z tytułu spadku wartości godziwej posiadanych przez Emitenta aktywów – udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku. Emitent informuje, iż podjął decyzję o dokonaniu zmniejszenia wartości w aktywach finansowych Emitenta z tytułu spadku wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. na dzień bilansowy tj. 31.12.2016 r. o kwotę 323,3 tys. zł.
Emitent informuje, iż na dzień na dzień bilansowy 30.06.2016 roku – odpis aktualizujący z tytułu spadku wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. wynosił 3.115,5 tys. zł. W konsekwencji opisanego powyżej odpisu, kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta na dzień bilansowy 31.12.2016 roku, został obciążony łącznie kwotą odpisu w wysokości 3.438,8 tys. zł. Emitent wyjaśnił, iż obecnie posiada 1.690 udziałów, która to liczba stanowi 5,84 % udziału w kapitale zakładowym IFEA Sp. z o.o. oraz uprawnia do oddania 1.690 głosów stanowiących 5,84 % ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
Łączna wartość nominalna udziałów IFEA Sp. z o.o. posiadanych przez Emitenta wynosi 8.450 tys. zł., natomiast wartość pakietu 1.690 udziałów IFEA Sp. z o. o. po uwzględnieniu ww. spadku wartości wyniesie w księgach Emitenta na dzień 31.12.2016 r. wartość 5.011,2 tys. zł.

Podstawą dokonania odpisu było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu o pozyskane dane finansowe ze spółki IFEA Sp. z o.o., która jest podmiotem niepublicznym.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu