Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zmniejszeniu wartości godziwej aktywów finansowych Emitenta
31 października 2017
 17:25,

Raport bieżący nr 71/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem okresowym za 3Q2017 r., Zarząd Emitenta w dniu 31.10.2017 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 30.09.2017 r. odpisu z tytułu spadku wartości godziwej posiadanych przez Emitenta aktywów – udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku.

Emitent informuje, iż podjął decyzję o dokonaniu zmniejszenia wartości w aktywach finansowych Emitenta z tytułu spadku wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. na dzień bilansowy tj. 30.09.2017 r. o kwotę 318 tys. zł.

Emitent informuje, iż na dzień bilansowy 31.03.2017 r. – odpis aktualizujący z tytułu spadku wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. wynosił 4.038,8 tys. zł

W konsekwencji opisanego powyżej odpisu, kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta na dzień bilansowy 30.09.2017 r., został obciążony łącznie kwotą odpisu w wysokości 4.356,8 tys.

Emitent wyjaśnił, iż obecnie posiada 1.690 udziałów, która to liczba stanowi 5,84 % udziału w kapitale zakładowym IFEA Sp. z o.o. oraz uprawnia do oddania 1.690 głosów stanowiących 5,84 % ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o. Łączna wartość nominalna udziałów IFEA Sp. z o.o. posiadanych przez Emitenta wynosi 8.450 tys. zł., natomiast wartość pakietu 1.690 udziałów IFEA Sp. z o. o. po uwzględnieniu ww. spadku wartości wyniesie w księgach Emitenta na dzień 30.09.2017 r. wartość 4.093,20 zł.

Podstawą dokonania odpisu było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu o pozyskane dane finansowe ze spółki IFEA Sp. z o.o., która jest podmiotem niepublicznym.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu