Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta
22 sierpnia 2016
 08:16,

Raport bieżący nr 18/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem za I półrocze 2016 roku, Zarząd Emitenta w dniu 22.08.2016 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 30.06.2016 r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych przez Emitenta aktywów – udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku.
Emitent informuje, iż podjął decyzję o dokonaniu zwiększenia odpisu aktualizującego w aktywach finansowych Emitenta z tytułu spadku wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. na dzień bilansowy tj. 30.06.2016 r. o kwotę 496 tys. zł.
ELKOP S.A. wyjaśnia, iż na dzień publikacji ostatniego sprawozdania finansowego Emitenta – odpis aktualizujący z tytułu spadku wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. wynosił 2.743 tys. zł. W konsekwencji opisanego powyżej odpisu, kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta na dzień bilansowy 30.06.2016 roku zostanie obciążony łącznie kwotą odpisu w wysokości 3.116 tys. zł.
Emitent wyjaśnia, iż obecnie posiada 1.690 udziałów, która to liczba stanowi 5,84 % udziału w kapitale zakładowym IFEA Sp. z o.o. oraz uprawnia do oddania 1.690 głosów stanowiących 5,84 % ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
Łączna wartość nominalna udziałów IFEA Sp. z o.o. posiadanych przez Emitenta wynosi 8.450 tys. zł., natomiast wartość pakietu 1690 udziałów IFEA Sp. z o. o. po dokonaniu ww. odpisu aktualizacyjnego wyniesie w księgach Emitenta na dzień 30.06.2016 r. wartość 5.334 tys. zł.
Podstawą dokonania odpisu było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu o pozyskane dane finansowe ze spółki IFEA Sp. z o.o., która jest podmiotem niepublicznym.