Informacja o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego określonej w ,,Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW “
20 stycznia 2009
 22:38,

RB 5/2009

Działając zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd ELKOP S.A. (Emitent) informuje, iż powziął uzasadnione przeświadczenie, że nie będzie w sposób trwały stosował zasady określonej w Części II pkt 2 ,, Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW ” w brzmieniu:

,, Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.”.

Z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu Emitenta, oraz biorąc pod uwagę dotychczasowy zakres jego działalności w ujęciu zarówno przedmiotowym, jak i terytorialnym Emitent nie widzi uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją tej zasady.

W przypadku zaistnienia nowych uwarunkowań uzasadniających umieszczenie informacji w języku angielskim na stronie internetowej Spółki, przedmiotowa kwestia będzie ponownie rozważona przez Zarząd Spółki.