Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii C i D.
4 lipca 2008
 22:02,

RB 61/2008

Zgodnie z §33 ust.1 oraz § 97 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w związku z zakończeniem publicznej oferty akcji serii C i oferty akcji serii D PE Elkop S.A. z siedzibą w Chorzowie przedstawia następujące informacje dotyczące zakończonej oferty:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży akcji serii C: 02.06.2008 r. i 23.06.2008 r.
1/a Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży akcji serii D : 11.06.2008

2. Data przydziału akcji serii C : 23.06.2008 r.
2/a Data przydziału akcji serii D : 23.06.2008 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: łącznie 1 287 832 000 akcji serii C.
3/a Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: łącznie 280 000 017 akcji serii D.

4. Stopa alokacji zapisów na akcje serii C – wyniosła 8 %
4/a Stopa alokacji zapisów na akcje serii C – nie dotyczy

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji ( zapis podst. i zapis
dodatkowy ): 3 294 149 588 akcji serii C
5/a.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji : 156 913 488 akcji serii D

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i
sprzedaży: 1 287 832 000 akcji serii C
6/a. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i
sprzedaży: 156 913 488 akcji serii D

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe ( akcje serii C ) były nabywane (obejmowane): 1 grosz
7/a.Cena, po jakiej papiery wartościowe ( akcje serii D ) były nabywane (obejmowane): 1 grosz

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe- akcje serii C – objęte subskrypcją i sprzedażą: 3157
8/a.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe – akcje serii D – objęte subskrypcją i sprzedażą: 6

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe – akcje serii C -w ramach przeprowadzonej subskrypcji i
sprzedaży: 3157
9/a.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe – akcje serii D – w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży : 6

10. Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję)
10/a Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję)

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 12 878 320 złotych
11/a.Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 1 569 134,88 złotych

12. Do dnia dzisiejszego łączne koszty emisji akcji seri C i D zaksięgowane i szacowane wynoszą: 482 tys.
złotych, z czego:
a. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 132 tys. złotych
b. Koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł
c. Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 350 tys. złotych
d. Koszty promocji oferty: 0 tys. złotych.
Koszty poniesione przez Spółkę pomniejszą kapitał zapasowy Spółki oraz obciążą koszty finansowe Spółki .
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji poniesionych do dnia 04.07.2008 r., wysokość kosztów poniesionych została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą emitenta.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą został oszacowany na podstawie kosztów łącznych Emitenta powiększonych o koszty poniesione przez sprzedających i wyniósł: 0,03 grosza.