Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii B.
17 lipca 2007
 13:07,

RB 62/2007

Zgodnie z §33 ust.1 oraz § 97 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w związku z zakończeniem publicznej oferty akcji Zarząd PE Elkop S.A. z siedzibą w Chorzowie przedstawia następujące informacje dotyczące zakończonej oferty:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży: 21.06.2007 r. i 05.07.2007 r.

2. Data przydziału akcji: 06.07.2007 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: łącznie 5.551.000 akcji serii B.

4. Stopa alokacji zapisów na akcje: – wyniosła 0,003558743

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji ( zapis podst. i zapis
dodatkowy ): 194.652.440 akcji

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 5.551.000 akcji

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 30 groszy

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą: 964
Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 964

10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję)

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 1.665.300 złotych

12. Do dnia dzisiejszego łączne koszty emisji zaksięgowane i szacowane wynoszą: 218 tys. złotych, z czego:
a. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 38 tys. złotych
b. Koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł
c. Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 180 tys. złotych
d. Koszty promocji oferty: 0 tys. złotych.
Koszty poniesione przez Spółkę pomniejszą kapitał zapasowy Spółki oraz obciążą koszty finansowe Spółki .
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji poniesionych do dnia 17.07. 2007 r., wysokość kosztów poniesionych została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą emitenta.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą został oszacowany na podstawie kosztów łącznych Emitenta powiększonych o koszty poniesione przez sprzedających i wyniósł: 0,04 złotego.