Informacja dotycząca nie stosowania niektórych zasad określonych w “Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”
10 stycznia 2008
 18:34,

RB 4/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” ( Załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku) informuje,że Spółka na dzień przekazania niniejszego raportu nie stosuje następujacych zasad:

Cz.II-zasada nr 1 i nr 2-Spółka zapewni funkcjonowanie strony internetowej w języku angielskim z dodatkowymi informacjami zgodnie z wymogami stawianymi przez Radę Giełdy dochowując terminu podanego w zasadzie nr 2.

Cz.III.-zasada nr 6 nr 7 i nr 8-Ze względu na małą liczebność Rady Nadzorczej ( 5 osób) -uznaje się za niecelowe powoływanie komitetów. Z przyczyn ciążących na Spółce zobowiązań określonych zatwierdzonym przez Sąd układem z wierzycielami i koniecznością zapewnienia środków finansowych na spłacenie rat układowych Spółka odstąpiła od powiększania ilościowego składu Rady Nadzorczej.Przyjęcie zasady odłożone zostało do czasu wykonania układu z wierzycielami.