Informacja dla Akcjonariuszy – zdarzenie mające wpływ na wyniki finansowe Emitenta
18 sierpnia 2017
 21:20,

Raport bieżący nr 64/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 02.05.2017 r. w sprawie wysokości wykupu Opcji Inwestycyjnych nabytych przez Emitenta, niniejszym informuje akcjonariuszy Spółki, iż zdarzenie opisane w raporcie będzie miało wpływ na wyniki finansowe Emitenta prezentowane w najbliższych okresach sprawozdawczych. Emitent poniósł stratę na tej inwestycji w wysokości 15.189.453,38 zł.

Wobec powyższego Emitent informuje, że poczyniona inwestycja w Opcje Inwestycyjne spółki PATRO INVEST Sp. z o.o. w Płocku _KRS 0000657016_ spowoduje zmniejszenie kapitału własnego Spółki wynikające z wyceny instrumentu finansowego w wysokości 15.189.453,38 zł.

Wskazana wyżej wartość obciążenia kapitału własnego Spółki zostanie ujawniona przez Emitenta w raporcie półrocznym, którego publikacja jest planowana na dzień 23.08.2017 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w zakresie pozostałej prowadzonej działalności gospodarczej, Emitent nie spodziewa się aby osiągnięte przez Spółkę wyniki w tym w szczególności w zakresie wiodącej działalności operacyjnej Spółki tj. w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnych istotnie odbiegały od wyników prezentowanych przez Spółkę w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu