Informacja dla Akcjonariuszy-Zawarcie znaczącej Umowy
14 lutego 2011
 22:04,

RB 8/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 11.02.2011r. zawarł ze Spółką FON S.A. w Płocku umowę pożyczki akcji.

Przedmiotem umowy z dnia 11.02.2011r. jest udzielenie przez FON S.A. jako pożyczkodawcy Emitentowi, jako pożyczkobiorcy odpłatnej pożyczki 350.000.000 akcji spółki Investment Friends Development S.A. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18c wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290189 o wartości nominalnej spółki 0,01 zł każda. Investment Friends Development S.A jest spółką niepubliczną, zajmującą się zakupem oraz wynajmem powierzchni biurowych, produkcyjnych oraz handlowych. Posiada łącznie kilkanaście nieruchomości komercyjnych w Płocku oraz w Elblągu o powierzchni łącznej przekraczającej 2 ha. Najemcami Spółki są m.in. Alstom Power Sp. z o.o. w Elblągu, Rolls Royce Marine Sp. z o.o., Polo Market Sp. z o.o., oraz wiele innych podmiotów. Szacowana wartość nieruchomości będąca w posiadaniu IF Development SA przekracza 14 mln PLN .

Z tytułu udzielonej pożyczki Emitent będzie zobowiązany płacić wynagrodzenie na rzecz pożyczkodawcy w wysokości 5.000 zł miesięcznie przez cały okres trwania umowy. Strony określiły termin zwrotu pożyczki na dzień 23.12.2012r. Tytułem zabezpieczenia zwrotu akcji Emitent zobowiązał się również do wpłacenia na rachunek pożyczkodawcy kwoty 6.250.000 zł w terminie do dnia 15.03.2011r. Strony określiły, że zwrot kwoty udzielonej tytułem zabezpieczenia nastąpi w wysokości nominalnej w terminie 3 dni od dnia zwrotu akcji.

Umowa pożyczki akcji z dnia 11.02.2011r. nie zawiera, żadnych postanowień w przedmiocie kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Umowa pożyczki akcji z dnia 11.02.2011r. została uznana za znaczącą przez Zarząd Emitenta ze względu na wartość akcji będących przedmiotem umowy oraz wartość udzielonego przez pożyczkobiorcę zabezpieczenia.